Thursday 04 January 2018

Time: Athens - 10.134 (22) Austria - 10.129 (10) Miami - 10.112 (8) Montpellier - 10.124 (22) New Zealand - 10.138 (12)
External
Internal